Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ügyelet telefonszáma: +36 72 506 300
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Vízügyi objektumazonosítás bevezetése és vagyonkezelői hozzájárulás(ok) kiadása a vízjogi engedélyezési eljárásokhoz

Tartalomfelelős: Pinczehelyi-Tátrai Tímea, PR-munkatárs

2018. január 09., kedd 20:36

I. Vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatok és vagyonkezelői hozzájárulások

2018. január 1-én hatályba lépett a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet azon módosítása, amely rendelkezik arról, hogy a vízjogi engedélyt kérelmezőnek a kérelem részeként mellékelnie kell:

Valamennyi vízhasználat, vízimunka, vízilétesítmény esetén – elvi vízjogi és fennmaradási engedélynél az erre irányuló kérelemnél, vízhasználat önálló engedélyezése esetén a vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelemnél, különben a vízjogi létesítési engedély iránti kérelemnél – a vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát, mely tartalmazza:

a vízügyi objektumazonosítót, és a nyilatkozat kiállítását megalapozó dokumentáció számát és kiállítási dátumát,
  ha a tervezett vízhasználattal, vízimunka elvégzésével, vízilétesítmény megépítésével, üzemeltetésével vagy megszüntetésével érintett ingatlan nem az engedélyes tulajdona, hanem állami tulajdonban és a vízügyi igazgatóság vagyonkezelésében áll, akkor a vízügyi igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását, vagy a hozzájárulás elutasítására vonatkozó nyilatkozatát és annak indokolását,
  ha a tervezett vízhasználat, vízimunka, vízilétesítmény állami tulajdonban lévő vízkészletet, vízilétesítményt, felszín alatti vizek víztartó képződményét vagy felszíni víz medrét érinti, vagy arra közvetlen hatással van, a vízügyi igazgatóság e tárgyú vagyonkezelői hozzájárulását, vagy a hozzájárulás elutasítására vonatkozó nyilatkozatát és annak indokolását, továbbá hozzájárulás esetén a víztest(ek) állapotára és az igénybe venni kívánt vízkészlet jellegére vonatkozó adatokat.

Nem szükséges ugyanakkor a vízügyi igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulása i) a vízjogi üzemeltetési engedélyezéshez, ha a vízilétesítmény a vízjogi létesítési engedélyben foglaltaknak megfelelően kerül megvalósításra, vagy ii) ha a vízjogi üzemeltetési engedély módosítása iránti kérelem csak az igénybe vett vízmennyiség csökkentésére irányul.

Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy a vízügyi igazgatóság csak az alábbiaknak az igazgatóság letesitmenyazonositas@ddvizig.hu email-címére történő hiánytalan benyújtása esetén tudja a vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatot kiállítani, illetve a vagyonkezelői hozzájárulás(ok) kiadhatóságát vizsgálni és a megfelelő feltételek fennállása esetén az(oka)t kiadni:
  a tervezett vízhasználat, vízimunka, vízilétesítmény a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerinti engedélyezési (terv)dokumentációja,
  létesítmény- és objektumazonosítás iránti kérelem és a műszaki tervdokumentáció alapján kitöltött űrlapok,
  vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelem.

A létesítmény- és objektumazonosítás iránti kérelem és űrlapok, a kérelem és az űrlapok kitöltését segítő útmutató, valamint a vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelem letölthető az alábbi linkekről:


Létesítmény- és objektumazonosítás iránti kérelem és űrlapok:

Útmutató azonosítási űrlapok kitöltéséhez:

Vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelem:

 

II. Vagyonkezelői hozzájárulások rendkívüli öntözési célú vízhasználatokhoz

A Magyar Közlöny 2019. évi 72. számában megjelent a rendkívüli öntözési célú vízhasználatról szóló 98/2019. (IV. 30.) Korm. rendelet, mely 2019. május 1-i hatállyal módosította a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.), valamint a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendeletet.

A módosított rendelkezések tartósan vízhiányos időszakban egy alkalommal, vízjogi engedély nélkül, bejelentés alapján biztosítanak rendkívüli öntözési célú vízhasználatot a vízhasználók számára.

Rendkívüli öntözési célú vízhasználatnak minősül a tartósan vízhiányos időszakban, közvetlenül felszíni vízből, ideiglenes szivattyúállással, legfeljebb 120 mm/hektár (1200 m3/hektár) vízmennyiség 100 hektár nagyságot meg nem haladó területre öntözési célból, legfeljebb egy hónapig (megszakítás nélkül) történő kijuttatása.

A rendkívüli öntözési célú vízhasználatot a területileg illetékes vízügyi hatóság felé kell írásban bejelenteni, mely bejelentésnek tartalmaznia kell:

a vízhasználó családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét; ha a vízhasználó gazdálkodó szervezet, akkor annak a nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, képviselőjének nevét, cégjegyzékszámát, vagy egyéb nyilvántartási számát;  a vízkivétel helyét [helyrajzi szám, Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV) koordináta vagy szelvényszám megadásával];  a vízkivétel módjának meghatározását, továbbá a vízmérés módját;  a vízkivétel időtartamát, kezdő és befejező időpontját;
   a kivenni tervezett víz mennyiségét (m3/nap és m3/hónap megadásával);
   a vízkivételi szivattyú kapacitását (teljesítmény szerint) és az üzemnapló vezetésének helyét;
   az öntözött terület nagyságát (hektárban megadva), helyrajzi számát.


Mivel a rendkívüli öntözési célú vízhasználat sem veszélyeztetheti a vízkivétellel érintett felszíni víz ökoszisztémáját és a – vízgazdálkodási törvényben meghatározott – vízgazdálkodási érdekeket, a bejelentés csak a vízkivétellel érintett felszíni víz vagyonkezelőjének a hozzájárulása birtokában lehetséges, melyet a bejelentéshez csatolni kell! A hozzájárulást ezért Igazgatóságunktól minden esetben előzetesen megkérni szükséges, mely hozzájárulás iránti kérelem az alábbi linkről tölthető le:

Rendkívüli öntözés VH iránti kérelem: 
 

 


 

Utolsó módosítás: 2019. május 31., péntek 12:41
Elérhetőség Partnereink Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat